Removal from Cross

Book Title: Het Nieuwe Testament ons salichmaeckers Iesv Christi, mitsgaders d'epistelen : wt het Oude Testament, soo die door 't jaer in den dienst der h. kercke ghelesen worden. / Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen text, door den eerw. H. Henricus van den Leemputte, Licentiaet in de h. Godheyt. Verciert met veel schoone figueren, gesneden door Christoffel van Sichem, voor P.I.P.

Author: Leemputte, Henricus van den, 1588-1657

Image Title: Removal from Cross

Scripture Reference:

Description: Joseph of Arimathea removes Jesus' body from the cross. The monogram of the artist, Christoffel van Sichem (1546-1624), appears at the bottom in the middle.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu