Carrying the Cross

Book Title: Het Nieuwe Testament ons salichmaeckers Iesv Christi, mitsgaders d'epistelen : wt het Oude Testament, soo die door 't jaer in den dienst der h. kercke ghelesen worden. / Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen text, door den eerw. H. Henricus van den Leemputte, Licentiaet in de h. Godheyt. Verciert met veel schoone figueren, gesneden door Christoffel van Sichem, voor P.I.P.

Author: Leemputte, Henricus van den, 1588-1657

Image Title: Carrying the Cross

Scripture Reference:

Description: Jesus carries his cross, telling the women not to weep for Him. The image is accompanied by a citation of Isaiah 53. The monogram of the artist, Christoffel van Sichem (1546-1624), and engraver's initials, MK In., are located in the upper left corner of the image.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu