Pilate Washes his Hands

Book Title: Het Nieuwe Testament ons salichmaeckers Iesv Christi, mitsgaders d'epistelen : wt het Oude Testament, soo die door 't jaer in den dienst der h. kercke ghelesen worden. / Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen text, door den eerw. H. Henricus van den Leemputte, Licentiaet in de h. Godheyt. Verciert met veel schoone figueren, gesneden door Christoffel van Sichem, voor P.I.P.

Author: Leemputte, Henricus van den, 1588-1657

Image Title: Pilate Washes his Hands

Scripture Reference:

Description: Pilate washes his hands as Jesus is led away. The scene reflects Matthew 27:24 rather than the depiction in Luke. The image is accompanied by citations of Exodus 23 and Hosea 4. The the monogram of the artist, Christoffel van Sichem (1546-1624), and engraver's initials (M Hem In).

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu