Jesus Before the Jewish Leaders

Book Title: Het Nieuwe Testament ons salichmaeckers Iesv Christi, mitsgaders d'epistelen : wt het Oude Testament, soo die door 't jaer in den dienst der h. kercke ghelesen worden. / Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen text, door den eerw. H. Henricus van den Leemputte, Licentiaet in de h. Godheyt. Verciert met veel schoone figueren, gesneden door Christoffel van Sichem, voor P.I.P.

Author: Leemputte, Henricus van den, 1588-1657

Image Title: Jesus Before the Jewish Leaders

Scripture Reference:

Description: Jesus is taken before the Jewish elders and other leaders and mocked and beaten. The the monogram of the artist, Christoffel van Sichem (1546-1624), as well as engraver's initials, MHem. In., appears in the lower left corner of the image.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu