Mother’s Request

Book Title: Het Nieuwe Testament ons salichmaeckers Iesv Christi, mitsgaders d'epistelen : wt het Oude Testament, soo die door 't jaer in den dienst der h. kercke ghelesen worden. / Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen text, door den eerw. H. Henricus van den Leemputte, Licentiaet in de h. Godheyt. Verciert met veel schoone figueren, gesneden door Christoffel van Sichem, voor P.I.P.

Author: Leemputte, Henricus van den, 1588-1657

Image Title: Mother’s Request

Scripture Reference:

Description: As Jesus stands surrounded by his disciples, the mother of James and John, the sons of Zebedee, kneels before him with her request that he elevate her sons above the others.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu