Jesus Heals a Paralytic

Book Title: Het Nieuwe Testament ons salichmaeckers Iesv Christi, mitsgaders d'epistelen : wt het Oude Testament, soo die door 't jaer in den dienst der h. kercke ghelesen worden. / Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen text, door den eerw. H. Henricus van den Leemputte, Licentiaet in de h. Godheyt. Verciert met veel schoone figueren, gesneden door Christoffel van Sichem, voor P.I.P.

Author: Leemputte, Henricus van den, 1588-1657

Image Title: Jesus Heals a Paralytic

Scripture Reference:

Description: Jesus heals a paralyzed man and then teaches. This engraving depicts the hole in the ceiling (Luke 5:17-20). In the background the paralyzed man walks away carrying his bed. Includes the monogram of the artist, Christoffel van Sichem (1546-1624; top left).

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu